Úvod Časté dotazy

Časté dotazy

1) Jak postupovat pokud mám zájem o některý z voucherů?

Nejprve kontaktujte vybraného dodavatele služeb (na základě podmínek uvedených ve Výzvě k předkládání žádostí o poskytnutí voucheru) a společně se domluvte na rámci spolupráce. Dodavatel vypracuje nabídku na poskytnutí služby, kterou přiložíte k Vaší Žádosti o poskytnutí voucheru. Projde-li Vaše žádost úspěšně hodnocením formálním i věcným (projekty na 500tis. Kč projdou navíc i expertním hodnocením), může s Vámi MHMP uzavřít Smlouvu o poskytnutí voucheru.

 

2) Kdy mohu předložit žádost o poskytnutí voucheru?

Žádosti o poskytnutí voucheru bude možné předkládat od 30. 3. 2018 a pouze v elektronické podobě prostřednictvím on-line rozhraní na webových stránkách Pražských voucherů.

 

3) Kdy mi bude zaslána platba?

Proplacení voucheru proběhne ex-post po ukončení realizace projektu a po celkovém finančním vypořádání mezi žadatelem a poskytovatelem služeb. Platba bude zaslána na základě Žádosti o proplacení voucheru a za předpokladu, že budou splněny veškeré podmínky pro proplacení dotace, nejpozději do 42 pracovních dnů od data doručení žádosti o proplacení voucheru. Žádost o proplacení voucheru včetně všech nezbytných příloh musí být předložena v elektronické podobě prostřednictvím on-line portálu nejpozději v den ukončení doby realizace projektu (viz Výzva).

 

4) Je možné získat voucher v případě, že má firma provozovnu v Praze, ale sídlo v jiném městě?

Ano, ale podmínkou pro získání dotace je, že místo realizace projektu a jeho dopad bude na území hl. města Prahy. Zároveň provozovna musí být zapsána v živnostenském rejstříku v souladu se zákonem.

 

5) Je možné žádat v rámci jedné dílčí výzvy o více voucherů zároveň?

Žadatel je oprávněn v rámci jedné dílčí výzvy předložit více žádostí o poskytnutí voucheru u těchto projektů:

 • Pražský voucher na koučing a mentoring;
 • Pražský voucher na kreativní služby;
 • Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech;
 • Pražský voucher na zahraniční veletrhy a výstavy.

Vždy se však musí jednat o rozdílné aktivity.

V rámci výzvy k předložení žádostí o poskytnutí voucheru na inovační projekty žadatel může podat vždy jen jednu žádost. Jeden žadatel tak může v rámci jednoho kola výzvy obdržet maximálně jeden voucher.

 

6) Může podporu získat fyzická osoba?

Ne, vouchery jsou určené pouze pro právnické osoby se sídlem v hl. m. Praze, případně s ekonomicky aktivní provozovnou v Praze a sídlem kdekoliv v ČR.

 

7) Může podporu získat nezisková organizace?

Ne, příjemcem podpory mohou být pouze subjekty, které mají tyto právní formy:

 • společnost s ručením omezeným;
 • akciová společnost;
 • veřejná obchodní společnost;
 • komanditní společnost;
 • evropská společnost;
 • evropské hospodářské zájmové sdružení;
 • družstvo;
 • evropská družstevní společnost.

 

8) Je možné žádat o více stejných voucherů např. na zahraniční veletrhy a výstavy?

U projektu Pražský voucher na inovační projekty můžete v rámci jedné dílčí výzvy žádat pouze o jeden voucher. Zažádáte-li o voucher v první výzvě, o další můžete požádat až v následujících výzvách.

U ostatních voucherových projektů lze žádat o stejný typ voucherů (myšleno v rámci jedné dílčí výzvy) pouze v případě odlišných aktivit. Na příklad u voucheru na zahraniční veletrhy a výstavy tedy půjde o žádosti na odlišné lokality (např. Tokio a New York), případně odlišné akce (např. TechCrunch a WebSummit).

Předložení žádosti o voucher na stejnou aktivitu je možné pouze v rámci různých projektů (vyjma voucheru na inovační projekty, viz výše).

Opakované podpoření stejných činností, aktivit v rámci jednoho projektu není možné.

 

9) Co je to White-list dodavatelů?

Je to seznam zaregistrovaných dodavatelů, který je zveřejněn na webových stránkách projektu www.prazskyvoucher.cz. Žadatel o poskytnutí voucheru je povinen vybrat si dodavatele z tohoto seznamu (pokud není uvedeno jinak). Tento seznam je však otevřený a kterýkoliv dodavatel, jenž splňuje kritéria zveřejněná na stránkách projektu, se může kdykoliv v průběhu výzvy do seznamu přihlásit.

 

10) Kdy mohu podat žádost o proplacení voucheru?

Žádost o proplacení voucheru se podává po ukončení naplánovaných činností a po vypořádání všech finančních závazků mezi žadatelem a dodavatelem služby, nejpozději v den ukončení doby realizace Vašeho projektu, a to bez chyb. Součástí Žádosti o proplacení jsou další dokumenty, které dokládají oprávněnost požadavku. Např. se jedná o kopii faktury – daňového dokladu od dodavatele služeb, výpis z bankovního účtu, kopii smlouvy s dodavatelem, předávací protokol a hodnotící zpráva. Veškerá dokumentace se předkládá pouze v elektronické podobě.

 

11) Kde lze získat informaci o čerpání podpory de minimis­?

Výši čerpané podpory de minimis si žadatelé mohou ověřit v Registru de minimis na tomto odkazu: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search. Žadateli nesmí být poskytnuta podpora de minimis v případě, že by součet všech podpor de minimis žadatele za současné a dvě předchozí účetní období spolu s hodnotou plánovaného voucheru převýšil částku 200 000 EUR. Budete-li mít vyčerpán limit podpory de-minimis, můžete zažádat o voucher v režimu blokové výjimky.

 

12) Jaký je rozdíl mezi podporou v režimu de minimis a v režimu blokové výjimky?

Projekty do 500 tis. Kč jsou primárně podpořeny v režimu de minimis s 15 % nebo 25 % spoluúčastí podnikatele (v závislosti na typu voucheru). Pokud již žadatel vyčerpal limit podpory de minimis, může využít režim blokové výjimky, kde je již ovšem nutná 50 % spoluúčast podnikatele.
Projekty v celkové hodnotě 500 tis. Kč a výše jsou automaticky zařazeny do režimu blokové výjimky s 50 % spoluúčastí podnikatele.

 

13) Které firmy splňují podmínku malého či středního podnikatele?

Podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 miliony EUR, a které současně splňují i další kritéria stanovená přílohou I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

 

14) O voucher smí požádat pouze začínající firma s historií max. 3 roky?

Ano, žádost o voucher můžete jako společnost předložit pouze tehdy, pokud v den předložení žádosti uplynuly od zápisu vaší společnosti do veřejného (obchodního) rejstříku nejvýše tři roky. Tato podmínka se Vás netýká pouze v případě, že žádáte o podporu v rámci projektu Pražský voucher na inovační projekty.

 

15) Co mám dělat, když požadovanou aktivitu, na níž bych rád čerpal voucher, nenaleznu ani mezi způsobilými ani mezi nezpůsobilými výdaji?

Kontaktujte prosím pracovníka uvedeného v textu Výzvy k předkládání žádostí u konkrétního voucheru.

 

16) Co znamenají napravitelná a nenapravitelná kritéria v hodnocení žádosti?

V případě nesplnění povinných náležitostí žádosti, která jsou označená jako napravitelná, máte možnost žádost doplnit dle stanovených lhůt, tj. do pěti kalendářních dnů. Oprava je možná nejvýše 2krát. V případě nesplnění nenapravitelných kritérií bude celá žádost zamítnuta. Pokud budete mít zájem ji znova předložit, bude nutné veškeré identifikované nedostatky odstranit.

 

17) Kdo financuje a řídí projekty Pražských voucherů?

Projekty jsou financovány z Operačního programu Praha pól růstu ČR a jsou řízeny Odborem projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy.

 

18) Do kdy musí být realizována spolupráce mezi příjemcem voucheru a poskytovatelem služeb?

Spolupráce musí být realizována nejpozději do 12 měsíců (pozn. některé dílčí výzvy mohou mít dobu realizace kratší, je třeba vždy sledovat informace k dané výzvě, o kterou máte zájem) od účinnosti smlouvy uzavřené mezi příjemcem voucheru s poskytovatelem dotace (voucheru). Do této doby musí žadatel předložit bezchybnou žádost o proplacení voucheru.

 

19) Kdy můžu začít s projektem?

Žadatel podá žádost o poskytnutí voucheru. Projde-li žádost úspěšně hodnocením formálních náležitostí, hodnocením přijatelnosti (projekty s celkovým rozpočtem 500 tis. Kč a výše musí navíc projít i expertním hodnocením), a bude-li schválena Radou a Zastupitelstvem hl. m. Prahy, bude s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí voucheru. Po zveřejnění této smlouvy v Registru smluv může být zahájena realizace projektu.

 

20) Kdo v programu Pražských voucherů provádí expertní hodnocení?

Expertní hodnocení předložených žádostí provádí odborníci dle oblasti, do které předložená žádost spadá. Každý z oborníků musí mít v oblasti, v níž chce posuzovat předložené žádosti, několikaleté prokazatelné zkušenosti.

 

21) Kdo rozhoduje o přidělení voucheru?

Schválení příjemců konkrétních vyhodnocených přijatých žádostí provádí Rada a Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

 

22) Jaká je hodnota voucheru?

Hodnota voucheru je individuální u každého projektu. Jeho hodnota se pohybuje v rozmezí od 75 tis. Kč do 2 mil. Kč v závislosti na celkové výši rozpočtu projektu žadatele.