• Kolik: výše rozpočtu do 500 000 Kč s podporou 75 % nebo 500 000 Kč a více s podporou 50 %
 • Na co: na poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací
 • Pro koho: malé a střední pražské podniky (bez ohledu na datum založení)

INOVAČNÍ PROJEKTY

Ukončení výzvy: 18. 4. 2019

 • Kolik: výše rozpočtu do 500 000 Kč s podporou 85 %
 • Na co: na kreativní a související poradenské služby
 • Pro koho: začínající malé a střední pražské podniky (do 3 let existence)

KREATIVNÍ SLUŽBY

Ukončení výzvy: 18. 4. 2019

 • Kolik: výše rozpočtu do 500 000 Kč s podporou 85 % nebo 500 000 Kč a více s podporou 50 %
 • Na co: úhrada nákladů na koučing/mentoring a další poradenské služby
 • Pro koho: začínající malé a střední pražské podniky (do 3 let existence)

KOUČING
A MENTORING

Ukončení výzvy: 18. 4. 2019

 • Kolik: výše rozpočtu do 500 000 Kč s podporou 85 % nebo 500 000 Kč a více s podporou 50 %
 • Na co: úhrada nákladů na přípravnou a realizační fázi pobytu podnikatelů v zahraničních „inkubátorech“
 • Pro koho: začínající malé a střední pražské podniky (do 3 let existence)

ZAHRANIČNÍ INKUBÁTORY

Ukončení výzvy: 18. 4. 2019

 • Kolik: výše rozpočtu do 500 000 Kč s podporou 85 %
 • Na co: úhrada nákladů na organizační a technické zajištění zahraniční prezentace
 • Pro koho: začínající malé a střední pražské podniky (do 3 let existence)

ZAHRANIČNÍ VELETRHY A VÝSTAVY

Ukončení výzvy: 18. 4. 2019

Podej projekt

O nás

Jsme ti, kteří vám pomohou nastartovat cestu k úspěchu a rozvoji vašeho podnikání: TÝM Magistrátu hl. m. Prahy.

Co pro vás máme: 5 JEDINEČNÝCH PROJEKTŮ = PRAŽSKÝCH VOUCHERŮ.
Co je jejich cílem: Podpořit pražské podnikatele. Rozvoj a konkurenceschopnost jejich firem.

Aktuality

Jak na to?

Via představuje Pražský voucher

Setkáváte se poprvé s Pražským voucherem? Na úvod vám doporučuji pár mých videí.

Pražský voucher

Inovační projekty

Kreativní služby

Koučing a mentoring

Pobyt v zahraničních inkubátorech

Zahraniční veletrhy a výstavy

Asistent

Proč využít asistenta?

 • 1. Snadno ověříte, zda můžete žádat o některý z voucherů.

 • 2. Najdete voucher, který je pro vás vhodný.

 • 3. Obdržíte jako první klíčové informace (například o vyhlášení nové výzvy pro příjem žádostí).

Týká se mě pražský voucher?

ANO NE
ANO NE

Který z voucherů je pro vás vhodný?

AnoNe
Máte ambice dostat se na zahraniční trhy?
Chcete inovovat svou firmu a produkty, ale chybí vám know-how nebo finanční prostředky?
Vidíte prostor pro zlepšení propagace vaší firmy?
Máte dobré nápady, ale chybí vám zkušenosti?
Můžete si časově dovolit 3-4 měsíce zahraničního pobytu?

Výsledek

Je nám líto, ale Pražský voucher pro vaši firmu není určen.

Přihlášení k newsletteru proběhlo úspěšně

Mohlo by vás zajímat

Zahraniční inkubátory

Vzdělávací
kurz online

Inovační voucher

Vzdělávací
kurz online

Kreativní služby

Vzdělávací
kurz online

Veletrhy a výstavy

Vzdělávací
kurz online

Koučing a mentoring

Vzdělávací
kurz online

Nejčastejší dotazy

 • Financování projektu
 • Oprávnění žadatelé
 • Realizace projektu
 • Schvalování žádostí
 • Žádost o voucher

Jaká je hodnota voucheru?

Hodnota voucheru je individuální u každého projektu. Jeho hodnota se pohybuje v rozmezí od 75 tis. Kč do 2 mil. Kč v závislosti na celkové výši rozpočtu projektu žadatele.

Kdo financuje a řídí projekty Pražských voucherů?

Projekty jsou financovány z Operačního programu Praha pól růstu ČR a jsou řízeny Odborem projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy.

Jaký je rozdíl mezi podporou v režimu de minimis a v režimu blokové výjimky?

Projekty do 500 tis. Kč jsou primárně podpořeny v režimu de minimis s 15% nebo 25% spoluúčastí podnikatele (v závislosti na typu voucheru). Pokud již žadatel vyčerpal limit podpory de minimis, může využít režim blokové výjimky, kde je již ovšem nutná 50% spoluúčast podnikatele. Projekty v celkové hodnotě 500 tis. Kč a výše jsou automaticky zařazeny do režimu blokové výjimky s 50% spoluúčastí podnikatele.

Kde lze získat informaci o čerpání podpory de minimis­?

Výši čerpané podpory de minimis si žadatelé mohou ověřit v Registru de minimis, musí mít ovšem registraci u Ministerstva zemědělství (od konce května nelze zjistit podpory anonymně kvůli ochraně dat (GDPR). Žadateli nesmí být poskytnuta podpora de minimis v případě, že by součet všech podpor de minimis žadatele za současné a dvě předchozí účetní období spolu s hodnotou plánovaného voucheru převýšil částku 200 000 EUR. Budete-li mít vyčerpán limit podpory de-minimis, můžete zažádat o voucher v režimu blokové výjimky.

Kdy mohu podat žádost o proplacení voucheru?

Žádost o proplacení voucheru se podává po ukončení naplánovaných činností a po vypořádání všech finančních závazků mezi žadatelem a dodavatelem služby, nejpozději v den ukončení doby realizace Vašeho projektu, a to bez chyb. Součástí Žádosti o proplacení jsou další dokumenty, které dokládají oprávněnost požadavku. Např. se jedná o kopii faktury – daňového dokladu od dodavatele služeb, výpis z bankovního účtu, kopii smlouvy s dodavatelem, předávací protokol a hodnotící zpráva. Veškerá dokumentace se předkládá pouze v elektronické podobě.

Kdy mi bude zaslána platba?

Proplacení voucheru proběhne ex-post po ukončení realizace projektu a po celkovém finančním vypořádání mezi žadatelem a poskytovatelem služeb. Platba bude zaslána na základě Žádosti o proplacení voucheru a za předpokladu, že budou splněny veškeré podmínky pro proplacení dotace, nejpozději do 42 pracovních dnů od data doručení žádosti o proplacení voucheru. Žádost o proplacení voucheru včetně všech nezbytných příloh musí být předložena v elektronické podobě.

O voucher smí požádat pouze začínající firma s historií max. 3 roky?

Ano, žádost o voucher můžete jako společnost předložit pouze tehdy, pokud v den předložení žádosti uplynuly od zápisu vaší společnosti do veřejného (obchodního) rejstříku nejvýše tři roky. Tato podmínka neplatí pouze v případě, že žádáte o podporu v rámci voucheru na inovační projekty.

Které firmy splňují podmínku malého či středního podnikatele?

Podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 miliony EUR, a které současně splňují také další kritéria stanovená přílohou I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Může podporu získat nezisková organizace?

Ne, příjemcem podpory mohou být pouze subjekty, které mají tyto právní formy:

 • společnost s ručením omezeným;
 • akciová společnost;
 • veřejná obchodní společnost;
 • komanditní společnost;
 • evropská společnost;
 • evropské hospodářské zájmové sdružení;
 • družstvo;
 • evropská družstevní společnost.

Může podporu získat fyzická osoba?

Ne, vouchery jsou určené pouze pro právnické osoby se sídlem nebo provozovnou v hlavním městě.

Je možné získat voucher v případě, že má firma provozovnu v Praze, ale sídlo v jiném městě?

Ano, ale podmínkou pro získání dotace je, že místo realizace projektu a jeho dopad bude na území hl. města Prahy. Zároveň provozovna musí být zapsána v živnostenském rejstříku v souladu se zákonem.

Kdy můžu začít s projektem?

Žadatel podá žádost o poskytnutí voucheru. Projde-li žádost úspěšně hodnocením formálních náležitostí, hodnocením přijatelnosti, eventuálně i expertním hodnocením, a bude-li schválena Radou a Zastupitelstvem hl. m. Prahy, bude s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí voucheru. Po zveřejnění této smlouvy v Registru smluv může být zahájena realizace projektu.

Do kdy musí být realizována spolupráce mezi příjemcem voucheru a poskytovatelem služeb?

Spolupráce musí být realizována nejpozději do 12 měsíců (pozn. některé dílčí výzvy mohou mít dobu realizace kratší, je třeba vždy sledovat informace k dané výzvě) od účinnosti smlouvy uzavřené mezi příjemcem voucheru s poskytovatelem dotace (voucheru). Do této doby musí žadatel předložit bezchybnou žádost o proplacení voucheru.

Co mám dělat, když požadovanou aktivitu, na níž bych rád čerpal voucher, nenaleznu ani mezi způsobilými ani mezi nezpůsobilými výdaji?

Kontaktujte prosím poradce pro konkrétní voucher.

Kdo rozhoduje o přidělení voucheru?

Schválení projektů, které úspěšně projdou hodnocením, provádí Rada a Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Kdo v programu Pražských voucherů provádí expertní hodnocení?

Expertní hodnocení i hodnocení přijatelnosti předložených žádostí provádí odborníci dle oblasti CZ-NACE kódů, do které předložená žádost o voucher spadá. Každý z oborníků musí mít v dané oblasti, v níž chce posuzovat předložené žádosti, alespoň pětileté odborné zkušenosti.

Co znamenají napravitelná a nenapravitelná kritéria v hodnocení žádosti?

V případě nesplnění povinných náležitostí žádosti, která jsou označená jako napravitelná, máte možnost žádost doplnit dle stanovených lhůt, tj. do pěti kalendářních dnů. Oprava je možná nejvýše 2krát. V případě nesplnění nenapravitelných kritérií bude celá žádost zamítnuta.

Co je to White-list dodavatelů?

Je to seznam zaregistrovaných dodavatelů, který je zveřejněn na webových stránkách příslušných voucherů. Žadatel o poskytnutí voucheru na kreativní služby, koučing a mentoring a pobyt v zahraničních inkubátorech je povinen si vybrat dodavatele z tohoto seznamu. Tento seznam je však otevřený a kterýkoliv dodavatel, jenž splňuje kritéria, se může kdykoliv v průběhu výzvy do seznamu přihlásit.

Je možné žádat o více stejných voucherů např. na zahraniční veletrhy a výstavy?

U projektu Pražský voucher na inovační projekty můžete v rámci jedné dílčí výzvy žádat pouze o jeden voucher. Zažádáte-li o voucher v první výzvě, o další můžete požádat až v následujících výzvách.

U ostatních voucherových projektů lze žádat o stejný typ voucherů (myšleno v rámci jedné dílčí výzvy) pouze v případě odlišných aktivit. Na příklad u voucheru na zahraniční veletrhy a výstavy tedy půjde o žádosti na odlišné lokality (např. Tokio a New York), případně odlišné akce (např. TechCrunch a WebSummit).

Předložení žádosti o voucher na stejnou aktivitu je možné pouze v rámci různých projektů (vyjma voucheru na inovační projekty, viz výše).

Opakované podpoření stejných činností, aktivit v rámci jednoho projektu není možné.

Je možné žádat v rámci jedné dílčí výzvy o více voucherů zároveň?

Žadatel je oprávněn v rámci jedné dílčí výzvy předložit více žádostí o poskytnutí voucheru u těchto projektů:

 • Pražský voucher na koučing a mentoring;
 • Pražský voucher na kreativní služby;
 • Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech;
 • Pražský voucher na zahraniční veletrhy a výstavy.

Vždy se však musí jednat o rozdílné aktivity.

V rámci výzvy k předložení žádostí o poskytnutí voucheru na inovační projekty žadatel může podat vždy jen jednu žádost. Jeden žadatel tak může v rámci jednoho kola výzvy obdržet maximálně jeden voucher.

Kdy mohu předložit žádost o poskytnutí voucheru?

Žádosti o poskytnutí voucheru je možné předkládat pouze v rámci otevřených výzev. Více se dozvíte na webových stránkách jednotlivých voucherů.

Jak postupovat, pokud mám zájem o některý z voucherů?

Nejprve kontaktujte vybraného dodavatele služeb (na základě podmínek uvedených ve Výzvě k předkládání žádostí o poskytnutí voucheru) a společně se domluvte na rámci spolupráce. Dodavatel vypracuje nabídku na poskytnutí služby, kterou přiložíte k Žádosti o poskytnutí voucheru. Projde-li žádost úspěšně danými hodnoceními, může být s Vámi uzavřena Smlouva o poskytnutí voucheru.

Jaká je hodnota voucheru?

Hodnota voucheru je individuální u každého projektu. Jeho hodnota se pohybuje v rozmezí od 75 tis. Kč do 2 mil. Kč v závislosti na celkové výši rozpočtu projektu žadatele.

Kdo rozhoduje o přidělení voucheru?

Schválení projektů, které úspěšně projdou hodnocením, provádí Rada a Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Kdo v programu Pražských voucherů provádí expertní hodnocení?

Expertní hodnocení i hodnocení přijatelnosti předložených žádostí provádí odborníci dle oblasti CZ-NACE kódů, do které předložená žádost o voucher spadá. Každý z oborníků musí mít v dané oblasti, v níž chce posuzovat předložené žádosti, alespoň pětileté odborné zkušenosti.

Kdy můžu začít s projektem?

Žadatel podá žádost o poskytnutí voucheru. Projde-li žádost úspěšně hodnocením formálních náležitostí, hodnocením přijatelnosti, eventuálně i expertním hodnocením, a bude-li schválena Radou a Zastupitelstvem hl. m. Prahy, bude s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí voucheru. Po zveřejnění této smlouvy v Registru smluv může být zahájena realizace projektu.

Do kdy musí být realizována spolupráce mezi příjemcem voucheru a poskytovatelem služeb?

Spolupráce musí být realizována nejpozději do 12 měsíců (pozn. některé dílčí výzvy mohou mít dobu realizace kratší, je třeba vždy sledovat informace k dané výzvě) od účinnosti smlouvy uzavřené mezi příjemcem voucheru s poskytovatelem dotace (voucheru). Do této doby musí žadatel předložit bezchybnou žádost o proplacení voucheru.

Kdo financuje a řídí projekty Pražských voucherů?

Projekty jsou financovány z Operačního programu Praha pól růstu ČR a jsou řízeny Odborem projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy.

Co znamenají napravitelná a nenapravitelná kritéria v hodnocení žádosti?

V případě nesplnění povinných náležitostí žádosti, která jsou označená jako napravitelná, máte možnost žádost doplnit dle stanovených lhůt, tj. do pěti kalendářních dnů. Oprava je možná nejvýše 2krát. V případě nesplnění nenapravitelných kritérií bude celá žádost zamítnuta.

Co mám dělat, když požadovanou aktivitu, na níž bych rád čerpal voucher, nenaleznu ani mezi způsobilými ani mezi nezpůsobilými výdaji?

Kontaktujte prosím poradce pro konkrétní voucher.

O voucher smí požádat pouze začínající firma s historií max. 3 roky?

Ano, žádost o voucher můžete jako společnost předložit pouze tehdy, pokud v den předložení žádosti uplynuly od zápisu vaší společnosti do veřejného (obchodního) rejstříku nejvýše tři roky. Tato podmínka neplatí pouze v případě, že žádáte o podporu v rámci voucheru na inovační projekty.

Které firmy splňují podmínku malého či středního podnikatele?

Podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 miliony EUR, a které současně splňují také další kritéria stanovená přílohou I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Jaký je rozdíl mezi podporou v režimu de minimis a v režimu blokové výjimky?

Projekty do 500 tis. Kč jsou primárně podpořeny v režimu de minimis s 15% nebo 25% spoluúčastí podnikatele (v závislosti na typu voucheru). Pokud již žadatel vyčerpal limit podpory de minimis, může využít režim blokové výjimky, kde je již ovšem nutná 50% spoluúčast podnikatele. Projekty v celkové hodnotě 500 tis. Kč a výše jsou automaticky zařazeny do režimu blokové výjimky s 50% spoluúčastí podnikatele.

Kde lze získat informaci o čerpání podpory de minimis­?

Výši čerpané podpory de minimis si žadatelé mohou ověřit v Registru de minimis, musí mít ovšem registraci u Ministerstva zemědělství (od konce května nelze zjistit podpory anonymně kvůli ochraně dat (GDPR). Žadateli nesmí být poskytnuta podpora de minimis v případě, že by součet všech podpor de minimis žadatele za současné a dvě předchozí účetní období spolu s hodnotou plánovaného voucheru převýšil částku 200 000 EUR. Budete-li mít vyčerpán limit podpory de-minimis, můžete zažádat o voucher v režimu blokové výjimky.

Kdy mohu podat žádost o proplacení voucheru?

Žádost o proplacení voucheru se podává po ukončení naplánovaných činností a po vypořádání všech finančních závazků mezi žadatelem a dodavatelem služby, nejpozději v den ukončení doby realizace Vašeho projektu, a to bez chyb. Součástí Žádosti o proplacení jsou další dokumenty, které dokládají oprávněnost požadavku. Např. se jedná o kopii faktury – daňového dokladu od dodavatele služeb, výpis z bankovního účtu, kopii smlouvy s dodavatelem, předávací protokol a hodnotící zpráva. Veškerá dokumentace se předkládá pouze v elektronické podobě.

Co je to White-list dodavatelů?

Je to seznam zaregistrovaných dodavatelů, který je zveřejněn na webových stránkách příslušných voucherů. Žadatel o poskytnutí voucheru na kreativní služby, koučing a mentoring a pobyt v zahraničních inkubátorech je povinen si vybrat dodavatele z tohoto seznamu. Tento seznam je však otevřený a kterýkoliv dodavatel, jenž splňuje kritéria, se může kdykoliv v průběhu výzvy do seznamu přihlásit.

Je možné žádat o více stejných voucherů např. na zahraniční veletrhy a výstavy?

U projektu Pražský voucher na inovační projekty můžete v rámci jedné dílčí výzvy žádat pouze o jeden voucher. Zažádáte-li o voucher v první výzvě, o další můžete požádat až v následujících výzvách.

U ostatních voucherových projektů lze žádat o stejný typ voucherů (myšleno v rámci jedné dílčí výzvy) pouze v případě odlišných aktivit. Na příklad u voucheru na zahraniční veletrhy a výstavy tedy půjde o žádosti na odlišné lokality (např. Tokio a New York), případně odlišné akce (např. TechCrunch a WebSummit).

Předložení žádosti o voucher na stejnou aktivitu je možné pouze v rámci různých projektů (vyjma voucheru na inovační projekty, viz výše).

Opakované podpoření stejných činností, aktivit v rámci jednoho projektu není možné.

Může podporu získat nezisková organizace?

Ne, příjemcem podpory mohou být pouze subjekty, které mají tyto právní formy:

 • společnost s ručením omezeným;
 • akciová společnost;
 • veřejná obchodní společnost;
 • komanditní společnost;
 • evropská společnost;
 • evropské hospodářské zájmové sdružení;
 • družstvo;
 • evropská družstevní společnost.

Může podporu získat fyzická osoba?

Ne, vouchery jsou určené pouze pro právnické osoby se sídlem nebo provozovnou v hlavním městě.

Je možné žádat v rámci jedné dílčí výzvy o více voucherů zároveň?

Žadatel je oprávněn v rámci jedné dílčí výzvy předložit více žádostí o poskytnutí voucheru u těchto projektů:

 • Pražský voucher na koučing a mentoring;
 • Pražský voucher na kreativní služby;
 • Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech;
 • Pražský voucher na zahraniční veletrhy a výstavy.

Vždy se však musí jednat o rozdílné aktivity.

V rámci výzvy k předložení žádostí o poskytnutí voucheru na inovační projekty žadatel může podat vždy jen jednu žádost. Jeden žadatel tak může v rámci jednoho kola výzvy obdržet maximálně jeden voucher.

Je možné získat voucher v případě, že má firma provozovnu v Praze, ale sídlo v jiném městě?

Ano, ale podmínkou pro získání dotace je, že místo realizace projektu a jeho dopad bude na území hl. města Prahy. Zároveň provozovna musí být zapsána v živnostenském rejstříku v souladu se zákonem.

Kdy mi bude zaslána platba?

Proplacení voucheru proběhne ex-post po ukončení realizace projektu a po celkovém finančním vypořádání mezi žadatelem a poskytovatelem služeb. Platba bude zaslána na základě Žádosti o proplacení voucheru a za předpokladu, že budou splněny veškeré podmínky pro proplacení dotace, nejpozději do 42 pracovních dnů od data doručení žádosti o proplacení voucheru. Žádost o proplacení voucheru včetně všech nezbytných příloh musí být předložena v elektronické podobě.

Kdy mohu předložit žádost o poskytnutí voucheru?

Žádosti o poskytnutí voucheru je možné předkládat pouze v rámci otevřených výzev. Více se dozvíte na webových stránkách jednotlivých voucherů.

Jak postupovat, pokud mám zájem o některý z voucherů?

Nejprve kontaktujte vybraného dodavatele služeb (na základě podmínek uvedených ve Výzvě k předkládání žádostí o poskytnutí voucheru) a společně se domluvte na rámci spolupráce. Dodavatel vypracuje nabídku na poskytnutí služby, kterou přiložíte k Žádosti o poskytnutí voucheru. Projde-li žádost úspěšně danými hodnoceními, může být s Vámi uzavřena Smlouva o poskytnutí voucheru.

Zobrazit vše

Vzdělávací centrum

Pokud se chcete dozvědět vše potřebné o Pražském voucheru, navštivte naše vzdělávací centrum. Za pár minut z vás uděláme zkušeného „voucheristu“!

Určeno pro

Žadatele, příjemce, dodavatele, hodnotitele

Akce

Specialisté

Inovační
projekty

JAN
VORÁČEK

770 105 073
jan.voracek@praha.eu

Inovační
projekty

JAN
KRATOCHVÍL

770 105 078
jan.kratochvil(at)praha.eu

Kreativní
služby

ZUZANA
EGEROVÁ

770 105 076
zuzana.egerova(at)praha.eu

Koučing
a mentoring

DENISA
SVOBODOVÁ

770 105 082
denisa.svobodova(at)praha.eu

Pobyt v zahraničních inkubátorech

GABRIELA
HOLÁ

770 105 077
gabriela.hola(at)praha.eu

Zahraniční veletrhy
a výstavy

IVA
MIČÁKOVÁ

770 105 080
iva.micakova(at)praha.eu

Od 18. 2. konzultace k 2. kolu výzev

Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy

Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1, vchod z Charvátovy ulice


9:30 – 13:00

Pondělí – Pobyt v zahraničních inkubátorech
Úterý – Inovační projekty
Středa – Kreativní služby
Čtvrtek – Zahraniční veletrhy a výstavy
Pátek – Koučing a mentoring

Registrace pro odběr novinek

Chci vědět jako první

V rámci registrace zpracováváme vaše osobní údaje podle zákona. Co to znamená?

Přihlášení k newsletteru proběhlo úspěšně

 

KONTAKTY:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: 48ia97h

Projekt: Pražský voucher na inovační projekty, registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605.

Projekt: Specializované vouchery, registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607.

ADRESA:

Palác Adria, 2. patro, vchod A
Jungmannova 31
110 00 Praha 1

AUTEM:

směr od Plzně – Jiráskův most – Myslíkova – Spálená – Lazarská – Vladislavova – Charvátova – Jungmannova

směr od Brna – Národní muzeum – Žitná – Vodičkova – Lazarská – Vladislavova – Charvátova – Jungmannova

MHD a PĚŠKY:

tramvaj 1, 2, 9, 12, 13, 18, 22, 23, 25, 93, 97, 98, 99 –  Národní třída – cca 5 minut (350 m) – Purkyňova – Vladislavova – Charvátova – Jungmannova

metro A a B – Můstek – výlez z metra A – ulice 28. října, výlez z metra B – Jungmannovo náměstí – Jungmannova

 

Vyhledat:

Pokračováním v používání tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno tak, aby "umožnilo cookies", aby vám poskytlo nejlepší možnou stránku pro prohlížení. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít